Komentáře komory
TIP BOX

V letošním roce jsem na hrubý nátlak své vlastní manželky navštívil Turecko. Mělo jít o pobytový zájezd v ALÁNII. Zkrátka písečné pláže, teplo, čisté moře, tedy pohoda a bůhví co dalšího. Již po …

Výhrady k prováděcí vyhlášce č.390

Dne 12.12.2011 byla ve Sbírce zákonů publikována v částce 136 i Vyhláška č.390/2011, novelizující vyhlášku č.518/2004 Sb. (dále jen Vyhláška), kterou se provádí Zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti (dále jen Zákon), …

Více...
Anketa

Ohrozí podle vás změny v legislativě zaměstnávání OZP?

Ukázat výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...
Proč a jak se stát členem
Pozvánka ke společnému postupu

Také si lámete hlavu nad studiem nových zákonů a vyhlášek a propadáte „blbé náladě“, protože se ve spleti paragrafů úplně nevyznáte? A také se vám dělá temno před očima, když si …

Přihláška řádného člena

Chcete-li se stát řádným členem komory stáhněte si přihlášku, a vyplněnou ji prosím zašlete na kontaktní adresu komory. Přihlášku si můžete stáhnout zde (ve formátu *.doc).

Více...
EU / Program komory
Program komory

Hlavní cíle pro rok 2012

1. dosažení optimálního vyrovnaného, legislativního a exekutivního stavu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

2. trvalá ochrana zájmů podnikatelů v oblasti sociálního podnikání a dobrého jména Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených,

3. zastupování zájmů zaměstnavatelů osob zdravotně postižených při jednání se státními i mezinárodními orgány a organizacemi zejména v oblasti přípravy, revokace a interpretace evropské a naší legislativy,

4. ve spolupráci  s organizacemi zastupujícími zájmy osob zdravotně postižených hájit i zájmy svých zaměstnanců.

Prostředky a způsoby realizace hlavních cílů:

1. sledování a vyhodnocování vývoje legislativy a ekonomiky v ČR a EU a bezodkladné reagování na nastalé změny,

2. ve spolupráci s poslanci a senátory PČR a dalšími organizacemi se stejným nebo alespoň obdobným zaměřením se podílet na přípravě ústavní stížnosti zejména proti některým ustanovením novel Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce,

3. připravit podklady pro revokaci nové vyhlášky provádějící novelu Zákona o zaměstnanosti,

4. prostřednictvím webových stránek Komory vést poradenskou činnost pro členy organizace,

5. průběžně získávat nové členy pro Komoru zaměstnavatelů osob zdravotně postižených,

6. o působení Komory informovat včas a v náležitém rozsahu prostřednictvím webových stránek a cestou dalších mediálních prostředků členskou základnu,

7. cestou „Etické komise Komory“ řešit přednesené spory nemateriálního charakteru mezi členy Komory,

8. systematické působení na vytváření příhodných legislativních a materiálních podmínek pro oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

9. udržování přiměřených vztahů s orgány a organizacemi zabývajícími se obdobnou problematikou,

10. čestná reprezentace Komory na veřejnosti, zejména před orgány státní moci a v masmédiích,

11. sjednocování a řízení postupu členů Komory v oblasti sociálního podnikání,

12. připravit podle pokynů vedení KZZP další společná setkání se zaměstnavateli zdravotně postižených, situovaná zejména k rozšíření členské základny, výměně zkušeností a řešení společných problémů,

13. vydávání a distribuce časopisu Chráněnky, který bude formou direkt mailingu rozesílán do společností s více jak 25 zaměstnanci se zdravotním postižením 

                                                                                                                

 

Etický kodex

Etický kodex Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených (dále jen Komory) tvoří souhrn morálních norem, respektovaných členy sdružení nad rámec platných zákonných norem. Nosnou tezí sdružení je myšlenka, že „bez zaměstnavatelů nejsou zaměstnanci a naopak“. Hlavními morálními zásadami činnosti členů a Komory jsou:

Spolupráce mezi členy

1. dodržování zásady rovnosti postavení členů,
2. vzájemné informování členů v oblasti sociálního podnikání,
3. právo na vyjádření a obhajobu svých názorů v rámci působnosti Komory.

Působení ze strany zaměstnavatelů na zaměstnance

1. udržování zásady rovnosti zacházení se všemi zaměstnanci,
2. nepřipuštění diskriminace zaměstnanců,
3. tvorba vhodných pracovních míst, technicky přizpůsobených pro zaměstnance se zdravotním postižením,
4. vytváření a udržování přijatelných pracovních vztahů mezi zaměstnanci,
5. průběžné zvyšování úrovně odborné proškolenosti zaměstnanců,
6. řešení pracovněprávních vztahů podzákonným způsobem se svými zaměstnanci.

Působení členů

1. čestné reprezentování činnosti Komory i na veřejnosti,
2. nezneužívání platných zákonů, zejména ne ke svému majetkovému prospěchu,
3. udržování zásady proporcionality svými podnikatelskými cíli  a systémem zaměstnávání zdravotně postižených osob,
4. na vyzvání vedení Komory ji informovat pravdivě a úplně o údajích týkajících se statistiky svého podnikání,
5. bez zbytečného odkladu předávat informace a zkušenosti ze svého sociálního podnikání vedení Komory, s nimiž je Komora povinna zacházet tak, aby nedošlo k nežádoucí újmě člena Komory, nebo jiné zúčastněné osoby.

Působení vedení Komory

1. sledování vývoje legislativy a ekonomiky v ČR a EU a bezodkladné reagování na nastalé změny,
2. o svém působení informovat včas a v náležitém rozsahu členskou základnu,
3. hájení dobrého jména Komory a oprávněných zájmů členů,
4. cestou „Etické komise Komory“ řešit spory nemateriálního charakteru mezi členy Komory,
5. systematické působení na vytváření příhodných legislativních podmínek pro oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
6. udržování přiměřených vztahů s orgány a organizacemi zabývajícími se obdobnou problematikou,
7. čestná reprezentace Komory na veřejnosti, zejména před orgány státní moci,
8. sjednocování a řízení postupu členů Komory v oblasti sociálního podnikání.

Člen Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených se zavazuje výše uvedený Etický kodex dodržovat a v případě uvedeném v Čl. 4, bod 4. se rozhodnutí Komory podřídit.

 

 

Více...