Etický kodex

Etický kodex Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených (dále jen Komory) tvoří souhrn morálních norem, respektovaných členy sdružení nad rámec platných zákonných norem. Nosnou tezí sdružení je myšlenka, že „bez zaměstnavatelů nejsou zaměstnanci a naopak“. Hlavními morálními zásadami činnosti členů a Komory jsou:

Spolupráce mezi členy

1. dodržování zásady rovnosti postavení členů,
2. vzájemné informování členů v oblasti sociálního podnikání,
3. právo na vyjádření a obhajobu svých názorů v rámci působnosti Komory.

Působení ze strany zaměstnavatelů na zaměstnance

1. udržování zásady rovnosti zacházení se všemi zaměstnanci,
2. nepřipuštění diskriminace zaměstnanců,
3. tvorba vhodných pracovních míst, technicky přizpůsobených pro zaměstnance se zdravotním postižením,
4. vytváření a udržování přijatelných pracovních vztahů mezi zaměstnanci,
5. průběžné zvyšování úrovně odborné proškolenosti zaměstnanců,
6. řešení pracovněprávních vztahů podzákonným způsobem se svými zaměstnanci.

Působení členů

1. čestné reprezentování činnosti Komory i na veřejnosti,
2. nezneužívání platných zákonů, zejména ne ke svému majetkovému prospěchu,
3. udržování zásady proporcionality svými podnikatelskými cíli  a systémem zaměstnávání zdravotně postižených osob,
4. na vyzvání vedení Komory ji informovat pravdivě a úplně o údajích týkajících se statistiky svého podnikání,
5. bez zbytečného odkladu předávat informace a zkušenosti ze svého sociálního podnikání vedení Komory, s nimiž je Komora povinna zacházet tak, aby nedošlo k nežádoucí újmě člena Komory, nebo jiné zúčastněné osoby.

Působení vedení Komory

1. sledování vývoje legislativy a ekonomiky v ČR a EU a bezodkladné reagování na nastalé změny,
2. o svém působení informovat včas a v náležitém rozsahu členskou základnu,
3. hájení dobrého jména Komory a oprávněných zájmů členů,
4. cestou „Etické komise Komory“ řešit spory nemateriálního charakteru mezi členy Komory,
5. systematické působení na vytváření příhodných legislativních podmínek pro oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
6. udržování přiměřených vztahů s orgány a organizacemi zabývajícími se obdobnou problematikou,
7. čestná reprezentace Komory na veřejnosti, zejména před orgány státní moci,
8. sjednocování a řízení postupu členů Komory v oblasti sociálního podnikání.

Člen Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených se zavazuje výše uvedený Etický kodex dodržovat a v případě uvedeném v Čl. 4, bod 4. se rozhodnutí Komory podřídit.