Nařízení komise (ES)č.800/2008

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:352:FULL:CS:PDF