Všechno o vymezení chráněného místa

1. Na vymezení chráněného pracovního místa (CHPM) není žadateli Úřadem práce poskytován  příspěvek. CHPM se vymezuje ve vazbě na :
• příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM,
• příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě (§78 zákona o zaměstnanosti) s účinností od 1. 7. 2012.

2. CHPM lze vymezit na období 3 let. Poté je možné CHPM znovu vymezit s ohledem k provázání s příspěvky uvedenými v bodu 1.

3. Místně příslušným úřadem pro podání žádosti o vymezení  CHPM je krajská pobočka ÚP ČR podle místa výkonu práce  (příklad : pokud máte pracoviště v Ostravě, Chebu, Pardubicích tak budete podávat tři žádosti u příslušných poboček). Doporučujeme informovat příslušné pracovníky poboček o jejich počtu  tj. u kterých poboček žádosti podáváte.

4. S ohledem k provázání CHPM a příspěvku dle § 78 zákona o zaměstnanosti se v dohodách o vymezení CHPM sjedná maximální počet zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří mohou pracovat na vymezených  CHPM. V době podání žádosti musí být pracovní místa obsazená.

5. Na jednom pracovním místě lze uplatnit i několik pracovníků na zkrácený úvazek (např. 1 pracovní místo = 2 pracovníci na ½ úvazek).

6. Pracovní místa vymezená či vytvořená v chráněné pracovní dílně před nabytím účinnosti novely se ode dne jejího nabytí považují za CHPM. Na pracovní místa vymezená v chráněné pracovní dílně lze pohlížet jako na CHPM nejdéle 3 roky od nabytí účinnosti novely (tj. maximálně do 31.12.2014) -bez ohledu na to, zda tato dohoda byla uzavřena na dobu delší, popř. na dobu neurčitou (§75 odst. 1 zákona o zaměstnanosti). Z důvodu vazby CHPM na příspěvky uvedené v bodě 1 je nutné, aby v dohodách o vytvoření či vymezení chráněné pracovní dílny byly sjednány počty pracovních míst v chráněné pracovní dílně a maximální počet zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří mohou pracovat na vymezených či vytvořených pracovních místech. ÚP může žádat o doplnění údajů (charakteristika pracovního místa). Místa nevymezená,  ale obsazená osobami se ZP v rámci zaměstnavatele nad rámec CHPD je nutno na základě žádosti zaměstnavatele nově vymezit. V těchto případech lze zvážit i možnost nového vymezení všech chráněných pracovních míst.
7. Přílohou dohody o vymezení CHPM je charakteristika CHPM. Každá pracovní pozice má svou vlastní charakteristiku CHPM (příloha k žádosti o vymezení). Úřad práce vychází při vymezování z této zaměstnavatelem doložené charakteristiky – proto je nutné, aby žadatel tuto charakteristiku pečlivě zpracoval. U popisu pracoviště je třeba uvést i konkrétní adresu tohoto pracoviště a dle § 6 vyhlášky 518/2004 Sb. uvést popis pracovní činnosti (přizpůsobení pracoviště zdravotnímu handicapu zaměstnance).

K podmínkám pro vymezování a zřizování CHPM stanoveným v § 75 odst. 2 zákona o zaměstnanosti:

Jedná se o podmínky, které musí Úřad práce ověřit před podpisem dohody o vymezení či zřízení CHPM –  místní šetření. Dohodu o vymezení či zřízení CHPM neuzavře Úřad práce s žadatelem v případech, kdy bude zjištěno, že v období 12 měsíců před podáním žádosti:
a) žadatel provedl srážky ze mzdy nebo platu určené k uspokojení plnění zaměstnavatele podle § 327 zákoníku práce (s výjimkou srážek k uhrazení škody, za kterou odpovídá zaměstnanec nebo příspěvku zaměstnance na závodní stravování dle §236 zákoníku práce) a srážky určené k uspokojení závazků zaměstnance dle § 146 zákoníku práce, jsou-li v rozporu s dobrými mravy;
Vysvětlení:  Žadatel v žádosti prohlašuje, zda prováděl či neprováděl zaměstnancům srážky ze mzdy. Pokud ano, specifikuje, o jaké srážky se konkrétně jednalo. Úřad práce před uzavřením dohody o vymezení či zřízení CHPM kontrolou na místě ověří, zda se v žádosti uvedené informace zakládají na pravdě.
b) bylo vůči žadateli zahájeno trestní stíhání v souvislosti s poskytováním příspěvku dle § 78 zákona o zaměstnanosti;

c) byla žadateli pravomocně uložena pokuta za správní delikt nebo přestupek na úseku zaměstnanosti nebo inspekce práce;

d) byla na žadatele podána opakovaně oprávněná stížnost pro porušení povinnosti podle zákoníku práce;
Vysvětlení: Oprávněnou stížností se v případě podmínek pro vymezení či zřízení CHPM rozumí podnět ke kontrole v souvislosti s porušováním zákoníku práce ze strany zaměstnavatele, který se ukázal jako oprávněný.

K podmínce pro vymezování a zřizování CHPM stanovené v § 75 odst. 3 zákona o zaměstnanosti:

Jedná se o podmínky, které musí Úřad práce ověřit před podpisem dohody o vymezení či zřízení CHPM –  místní šetření. Tato podmínka se vztahuje k žadatelům, kteří ke dni podání žádosti zaměstnávají osoby se zdravotním postižením. Úřad práce neuzavře dohodu o vymezení či zřízení CHPM se zaměstnavatelem, který nemá přizpůsobené pracovní prostředí pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (např. architektonické bariéry, sociální zázemí, parkování). Jedná se o podmínku, kterou Úřad práce posoudí při kontrole na místě před podpisem dohody o vymezení či zřízení CHPM.

K podmínkám pro vymezování a zřizování CHPM stanovených vyhláškou:

Jedná se o podmínky, které musí Úřad práce ověřit před podpisem dohody o vymezení či zřízení CHPM-místní šetření. (ve vazbě na příspěvek dle § 78 zákona o zaměstnanosti).

 

Co říká vyhláška MPSV ČR č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění ?

(1) Charakteristika chráněného pracovního místa obsahuje popis

a) pracovní činnosti,

b) pracoviště a jeho umístění,

c) pracovních podmínek.

(2) Při projednávání žádosti o uzavření dohody o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa Úřad práce přihlíží k tomu, zda zaměstnavatel

a) neuzavřel v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti se zaměstnancem, který je osobou se zdravotním postižením, smlouvu, na jejímž základě by mu byl tento zaměstnanec povinen poskytovat finanční prostředky v rozporu s dobrými mravy,

b) v den podání žádosti vyplácí nejméně 80 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na které může uplatnit nárok na příspěvek podle § 78 zákona, mzdu nebo plat bezhotovostně převodem na účet vedený u peněžního ústavu, nebo poštovní poukázkou,

c) v den podání žádosti zaměstnává nadpoloviční většinu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na svém pracovišti,

d) přiděluje zaměstnancům, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, práci vhodnou z hlediska pozitivních efektů na sociální integraci těchto osob, nebo z hlediska poměru finančních prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a tržeb získaných prodejem výrobků a služeb, které souvisí se zaměstnáváním těchto osob.

(3) Dohodu o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa lze uzavřít se zaměstnavatelem, který splňuje kritéria podle odstavce 2 písm. a), b) a d), nebo kritéria podle odstavce 2 písm. a) až c).
a) § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 518/2004 Sb.:
Vysvětlení: Žadatel v žádosti prohlašuje, zda uzavřel či neuzavřel v období 12 měsíců před podáním žádosti smlouvu, na jejímž základě byl zaměstnanec povinen odvádět finanční prostředky zaměstnavateli nebo jiným právnickým či fyzickým osobám. Pokud ano, specifikuje, o jaké smlouvy se konkrétně jednalo. Úřad práce před uzavřením dohody o vymezení či zřízení CHPM kontrolou na místě ověří, zda se v žádosti uvedené informace zakládají na pravdě. Podmínka trvá po celou dobu platnosti dohody.

b) § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 518/2004 Sb.:
Vysvětlení: Jedná se o podmínku výplaty mzdy bezhotovostním způsobem stanovenému podílu zaměstnanců OZP. Podmínka trvá po celou dobu platnosti dohody.
c) § 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 518/2004 Sb.:
Vysvětlení: Jedná se o podmínku maximálního podílu tzv. domácích zaměstnanců zaměstnavatele. Podmínka trvá po celou dobu platnosti dohody.
d) § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 518/2004 Sb.:
Vysvětlení: Jedná se o podmínku přidělovat zaměstnancům OZP práci vhodnou z hlediska pozitivních efektů na sociální integraci těchto osob, nebo z hlediska poměru finančních prostředků vynaložených ze státního rozpočtu na zaměstnávání OZP a tržeb získaných prodejem výrobků a služeb, které souvisí se zaměstnáváním těchto osob. Tuto podmínku nesplňují zaměstnavatelé, kteří svoji činnost realizují jen za účelem čerpání příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením dle § 78 zákona o zaměstnanosti, tzn. jejich činnost je fiktivní, nepřidělují zaměstnancům žádnou práci, popř. bezcennou práci ve vztahu k čerpání příspěvku.
Bude požadováno doložení obchodních a pracovních smluv potvrzujících skutečnosti uvedené v žádosti zaměstnavatele (zejména při poskytování služeb u zákazníka)

 

§ 78 příspěvek na podporu zaměstnávání OZP
• Pro rok 2012 (od 1.7.2012 – tj. žádost za 3 čtvrtletí 2012) platí, že příspěvek bude maximálně ve výši 75% mzdových nákladů (superhrubé mzdy) a to nejvýše 8000,- Kč za měsíc (základní část).
• Příspěvek na „další náklady“ dle § 78 odst. 3 lze uplatnit po uplynutí 12 kalendářních měsíců ode dne obsazení chráněného pracovního místa
• Doba 12ti měsíců podle § 78 odst. 3 se nevztahuje na zaměstnavatele, kteří v 3 a 4 čtvrtletí 2011 a 1 a 2 čtvrtletí 2012 zaměstnávali v průměrném přepočteném počtu více než 50% OZP.
• zvýšení příspěvku až do maximální částky 2000,- Kč – podle novely, bude možné žádat na vymezená CHPM poprvé až v měsíci říjnu 2012 a to za 3 čtvrtletí 2012.
• Od 1.7.2012 bude platit zákaz souběhu žádostí na § 78 a příspěvku dle § 76 na provoz
• V případě pozdního podání žádosti a nevymezení CHPM do 30.6.2012, nebude na místa vymezená v průběhu 3 čtvrtletí možnost žádat za 3 čtvrtletí o příspěvek dle § 78
• Stejně to platí pro každé následující čtvrtletí. Pro účely § 78 budou akceptována jen místa vymezená v předešlém čtvrtletí.