Co zjistil Státní úřad inspekce práce při svých kontrolách?

Státní úřad inspekce práce zaevidoval v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku celkem 7 180 kontrol u zaměstnavatelů. Inspektoři v tomto období uložili 677 pokut v celkové výši téměř 30 milionů Kč. Kontrolní činnost orgánů inspekce práce má nejen sankční, ale také osvětový a preventivní charakter. Kontroly se dějí z valné části podle naplánovaného programu kontrolních akcí na daný rok.

Nejvíce uložených pokut spadá do oblasti pracovních vztahů a podmínek, evidence za 1. čtvrtletí 2012 udává 369 takových pokut v celkové výši přes 13 milionů Kč. Narůstá ovšem i počet pokut uložených v rámci kontroly vyplývající ze zákona o zaměstnanosti. V průběhu 1. čtvrtletí 2012 SÚIP evidoval 65 takových pokut celkem za více než 6 milionů Kč. Na jižní Moravě tak např. byla v březnu udělena pokuta ve výši 750 tisíc Kč zaměstnavateli, který nelegálně dával práci třem osobám po dobu jednoho měsíce. Zaměstnavatel po kontrole dodatečně uznal existenci pracovněprávního vztahu, zaměstnancům vydal pracovní smlouvy a zpětně je přihlásil k sociálnímu pojištění. S jednotlivými osobami je dále kvůli výkonu nelegální práce vedeno přestupkové řízení.

V oblasti kontroly nelegálního zaměstnávání SÚIP velmi dobře spolupracuje s cizineckou policií. V rámci březnových kontrol prodejních stánků v Praze reagovali příslušníci této policejní složky na výzvy oblastního inspektorátu práce okamžitým operativním vysláním hlídek, které tak aktivně napomáhaly při realizaci kontroly. Jako příklad lze uvést prostory vestibulu stanice metra Zličín, kde se vyskytl problém u dvou kontrolovaných subjektů.

Preventivní působení orgánů inspekce práce

S důrazem na preventivní působení poskytují orgány inspekce práce zejména bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. V průběhu 1. čtvrtletí 2012 se na jednotlivá pracoviště inspekce práce obrátilo celkem 19 242 zájemců s dotazem či potřebou zkonzultovat určitý problém z oblasti pracovněprávních vztahů či z oblasti bezpečnosti práce.

Oblastní inspektoráty práce řeší také podněty zaměstnanců, kteří si stěžují, že jejich zaměstnavatel porušuje právní předpisy. Během 1. čtvrtletí SÚIP evidoval 2 935 podnětů ke kontrole. Oblast, kam tyto podněty podané občany nejčastěji směřují, představuje široký rámec pracovněprávních vztahů (1 904 evidovaných podnětů). Pomyslný žebříček témat v počtu podnětů evidovaných v 1. čtvrtletí vede pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (947 podnětů) těsně následovaný odměňováním (943 podnětů). V 826 evidovaných případech občané podali podnět ke kontrole u zaměstnavatel motivovaný podezřením na nelegální zaměstnávání.

Pracovní úrazovost v 1. čtvrtletí 2012

Nejvíce pracovních úrazů z celkového počtu 9 528 pracovních úrazů v 1. čtvrtletí zaevidovali zaměstnanci orgánů inspekce práce v Jihomoravském kraji (1 087 pracovních úrazů). Naopak nejnižší počet pracovních úrazů zaznamenal během 1. čtvrtletí Karlovarský kraj (339 pracovních úrazů). Co se týče zdrojů pracovních úrazů, nejčastěji se ve statistice objevují materiály, předměty, výrobky, součásti strojů a vozidel, úlomky a prach (2 285 pracovních úrazů), dále budovy, stavební konstrukce (1 136 pracovních úrazů), povrchy na úrovni země jako podlahy, zemědělská půda, sportoviště či kluzké podlahy (845 pracovních úrazů). Celkem 21 pracovních úrazů, které byly zaznamenány v průběhu 1. čtvrtletí 2012, mělo za následek smrt postiženého zaměstnance. Ve dvou případech se jednalo o cizí státní příslušníky. Závažných úrazů, tj. úrazů s hospitalizací postiženého delší než 5 dnů, evidence udává 302, z toho 9 případů závažných úrazů cizinců.

Zdroj informací: SÚIP,
tel. 553 683 401, fax: 553 626 672, e-mail: opava@suip.cz, www.suip.cz.